תקנון

גולשת יקרה, אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר לנסינו המנוהל על ידי חברת מדי-קיור פתרונות מתקדמים בע"מ.

 

 1. הגדרות

  1. "גולשת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הנייד ובין באמצעות כל מדיה אחרת.

  2. "הנהלת האתר" -  חברת "מדי קיור פתרונות מתקדמים בע"מ" אשר הינה נציגתה הבלעדית בישראל של חברת "מעבדות לנסינו בע"מ" - Lansinoh Laboratories Inc ו/או מי מטעמה (להלן: "מדי-קיור").

 2. רכישת מוצרים באתר

  1. "חברת מדי קיור" - A. חברת מדי-קיור מפעילה את חנות האונליין/המקוונת שבאתר לנסינו ישראל (lansinoh.co.il).
   B. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי מבצע פעולה באתר (להלן: "מבקר" או "משתמש" או "לקוח"), התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין מבצע פעולה באתר לבין האתר וחברת מדי-קיור, לכל דבר ועניין.
   C. הנך מתבקשת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
   D. גלישה בחנות ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון לפיכך אם אינך מסכימה לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש בחנות. תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והחנות שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
   E. אנא הקפידי להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה בחנות.
   F. המכירה לא מיועדת למכירה סיטונאית ולא מיועדת למכירה חוזרת לאחר, כלומר קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים.
   G. לעיתים חלק מהמוצרים יוגבלו בכמות המותרת לרכישה על ידי לקוח, ובכל מקרה חברת מדי-קיור שומרת על זכותה להגביל בכל עת את כמות המוצרים המותרת לרכישה על ידי לקוח וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי .
   H. כל אדם ו/או חברה ו/או גוף משפטי אחר יכול לבצע פעולה באתר לנסינו ישראל (lansinoh.co.il) בהתקיים במצטבר כל אחד מהתנאים המפורטים להלן:
   i. המבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, או תאגיד המאוגד כדין בישראל.
   ii. במידה ומבצע הפעולה הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו הוא קיבל את אישור האפוטרופוס שלו.
   iii. מבצע פעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל ואשר הונפק בישראל.
   iv. המבצע פעולה באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
   v. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר של מבקר ו/או לקוח לנסינו הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת פייפל (Paypal) אשר דרכה התחייב מבקר ו/או לקוח באתר לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה עליה התחייב.
   vi. המבצע ומי מטעמו יצייתו להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר.
   I. חברת מדי-קיור רשאית למנוע לקוח ביצוע פעולות באתר באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
   J. בלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה מדי-קיור, מתוקף מעמדו כבעל האתר ומפעילו, רשאי למנוע ממבקר לבצע פעולות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
   i. אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
   ii. אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;
   iii. אם מבקר ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במדי-קיור או בצדדים שלישיים כלשהם;
   iv. אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם מדי-קיור או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש ממדי-קיור, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת;
   v. אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
   K. המושגים הבאים ו/או מושגים דומים באתר, תהא הגדרתם כמפורט להלן:
   i. "מחיר" ו/או "מחיר באתר" ו/או "מחיר שלנו"- המחיר בו מוצע המוצר למכירה באתר לנסינו ישראל (lansinoh.co.il)..
   ii. כל המחירים באתר כוללים מע"מ.
   אופן הרכישה באתר
   A. מדי-קיור מאפשרת לרכוש מוצרים שונים באמצעות אתר לנסינו ישראל, בדרך נוחה ומהירה.
   B. כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר.
   C. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מידע" שכולל את המוצר המוצע למכירה, פרטי המוצר ומחיר המכירה (להלן: "דף המידע").
   D. נתוני הפריטים אשר נמסרים ב"דפי המידע" באתר, ו/או ע"י הצוות שמפעיל את האתר, כוללים מידע חלקי בלבד אשר לא תמיד ממצה את כל תכונותיהם ו/או הרכבם של המוצרים.
   E. מדי-קיור תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
   i. אם נפלה טעות בהצגת הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר
   ii. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר
   iii. במקרה של מניעה ו/או עיכוב בגלל כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר.
   iv. בכל מקרה בו החליטה מדי-קיור, על פי שיקול דעתה, כי קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.
   v. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה אך לפני המשלוח ללקוח.
   vi. כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של מדי-קיור שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.
   F. התמונות המופיעות בדפי המידע באתר הן להמחשה בלבד.
   G. עם סיום בחירת הפריטים, לוחצים על הקישור "סל הקניות שלי". שם ניתן לבדוק ולעדכן את סל הקניות. בהמשך, לבחור כתובת למשלוח.
   H. במסגרת ביצוע פעולות באתר יהיה על כל מבצע הפעולה להכניס פרטים שונים, לרבות פרטים מזהים: שם מלא, כתובת למשלוח, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ומסירתם הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק. חובה למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. מפעילי האתר שומרים על זכותם לפעול לפי שיקול דעתם הבלעדי במקרה של הפרת התחייבות זו, לרבות בדרך של ביטול חד- צדדי של העסקה.
   I. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למדי-קיור עקב שיבוש הליכי המכירה.
   J. לאחר ביצוע הפעולה יבצע מדי-קיור ו/או מי מטעמה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. עסקת הקנייה תבוצע רק לאחר שמדי-קיור יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי/חברת פייפל (Paypal) על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין מדי-קיור. היה ואישור זה לא יתקבל באופן מידי, לוחות זמני האספקה יידחו, ויתחילו מחדש ממועד קבלת האישור וביצוע החיוב בפועל.
   K. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של מדי-קיור. לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח וקבלת אישור על ידי חברת כרטיסי האשראי/חברת פייפל. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי/ חברת פייפל. במקרה והלקוח לא פעל להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהייה מדי-קיור זכאית לבטל את ההזמנה.
   L. ההזמנה תירשם במחשבי מדי-קיור וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "ההזמנות שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 24 שעות מסיום הליך הרכישה.
   M. מדי-קיור תהיה רשאית (אך לא חייבת) לבקש מהלקוח לשלוח אליה את צילום תעודה מזהה וכרטיס האשראי של הלקוח, וכן לבצע פעולות שונות לאימות פרטי כרטיס האשראי. ככל שיבוצעו פעולות אלו, או שיידרשו פרטי זיהוי נוספים מהלקוח, לוחות זמני המשלוח יידחו בהתאם.
   N. המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, רק לאחר אישור הלקוח. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את מדי-קיור.
   מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
   A. אספקת המוצרים בפועל תתבצע על ידי דואר ישראל או כל חברת שליחויות אחרת שחברת מדי-קיור תחליט לעבוד עימה, לפי הכתובת בישראל שהוקלדה בעת הרכישה, להלן: "כתובת הלקוח". מסירת המשלוח בפועל תהיה לכתובת הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב לכתובת הלקוח ו/או בדרך של "איסוף עצמי" ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח.
   B. מדי-קיור תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה המופיעים בדף המידע של המוצרים. מדי-קיור מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. בכפוף ליתר סעיפי תקנון זה, מועדי האספקה הם בין יומיים לארבעה עשרה (14) ימי עסקים מרגע שהעסקה אושרה, בהתאם לנאמר בסעיף קטן J בפסקה "אופן הרכישה באתר" לעיל.
   C. מדי-קיור לא תהיה אחראית לכל איחור באספקת המוצר/מוצרים. ככל שיהיה איחור באספקה, הלקוח יהיה זכאי לביטול העסקה כולל החזר דמי משלוח. עם זאת, אי-עמידה במועדי האספקה לא תקנה למשתמש זכות לפיצוי.
   D. מדי-קיור לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה ממחסור במוצר כל שהוא באתר. במקרה בו הלקוח מבצע הזמנה ומתגלה לאחר השלמת העסקה כי המוצר לא קיים במלאי, נציג שירות הלקוחות של מדי-קיור ייצור קשר עם הלקוח ויודיע לו על כך. בשיחה זו יכול הלקוח לבחור להמתין למוצר ו/או לבחור מוצר חלופי ו/או לבטל את ההזמנה ללא כל עלות כמפורט להלן.
   E. המשלוחים יתבצעו רק לאזורים שאליהם מגיע דואר רשום ע"י דואר ישראל ו/או דואר שליחים מטעם דואר ישראל בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה.
   F. ייתכנו תעריפים שונים למשלוחים ליעדים מרוחקים כגון: יישובי הערבה, אילת, קריית שמונה, רמת הגולן וכדו'.
   G. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים באתר כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג כולל חול המועד.
   H. המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות למסירת המוצר/מוצרים בפועל לידי הלקוח, פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה.
   I. התקנון של רשות הדואר לישראל ו/או של כל גוף אחר באמצעותו מדי-קיור מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל לקוח, כולל במקרה והכתובת למשלוח המוצר/מוצרים נמצא במקום המוגבל לגישה מבחינה ביטחונית ו/או אזורים מרוחקים אשר דואר ישראל אינה מגיע בתדירות גבוהה.
   J. רק דברי דואר אשר נשלחו כדואר רשום על ידי דואר ישראל יהיו מבוטחים וזאת על פי התקנון של דואר ישראל הקובע את המדיניות של אחריות, ביטוח ופיצויים ללקוח בעקבות אובדן, גניבה או נזק לדברי דואר רשומים ולחבילות. לעיון בתקנון דואר ישראל בעניין זה: http://www.israelpost.co.il/madrich.nsf/DefDocs/204?opendocument. למען הסר ספק, חברת מדי-קיור מתחייבת להעביר את המשלוח לדואר ישראל כשהוא במצב טוב ותקין. מרגע מסירת דבר הדואר על ידי חברת מדי-קיור לידי דואר ישראל, האחריות על משלוח דבר הדואר ליעד הסופי הוא של דואר ישראל. ביטוח, אחריות ופיצוי ללקוח בעקבות אובדן, גניבה או נזק לדבר דואר יתבצע על ידי דואר ישראל ועל פי התקנון של דואר ישראל.
   K. התשלום עבור המשלוח/ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא.
   L. יודגש כי בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח, כפוף ביטול העסקה לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא לחברת מדי-קיור. לא יינתן זיכוי על תשלום המשלוח.
   M. למדי-קיור הזכות להימנע מביצוע משלוחים בדואר רשום כאשר מדובר בחבילות שמשקלן עולה על 2 קילו וכן זכותו לחייב את הלקוח בעבור השליחות על חבילות מסוג זה.
   N. בעת תיאום האספקה, רשאי מדי-קיור לדרוש את נוכחות הלקוח במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות ו/או חתימת הלקוח על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.
   ביטול עסקה
   האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:
   A. הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.
   B. זכות הביטול אינה עומדת, בין היתר, במקרים הבאים:
   i. לגבי " טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
   ii. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
   C. ביטול הקניה בטרם נשלח המוצר ללקוח, יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות ,תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני לדואר אלקטרוני: [email protected] או לטלפון: 1-700-701-140
   D. ביטול הרכישה לאחר קבלת המוצר תעשה באופן הבא: המוצר יוחזר בתוך 14 יום מיום קבלתו, כאשר אריזתו לא נפתחה ולא נעשה כל שימוש במוצר. דמי המשלוח לא יוחזרו. יש לשלוח את המוצר בדואר רשום, בצרוף הקבלה על הרכישה כשהוא ארוז היטב למדי-קיור פתרונות מתקדמים בע"מ, ת.ד 1280 מבשרת ציון, 90805.
   E. מדי-קיור תחליף ו/או תחזיר תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:
   i. המוצר הוחזר תוך 14 יום.
   ii. המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מזערי עד שנמצא פגום.
   iii. המוצר יישלח בדואר למדי-קיור פתרונות מתקדמים בע"מ, ת.ד 1280 מבשרת ציון, 90805.
   iv. שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר.
   v. מדי-קיור רשאי להחזיר את תמורת המוצר גם אם הלקוח ביקש להחליפו באחר, על פי שיקול דעתו.
   vi. במקרה של ביטול העסקה, מדי-קיור שומר על זכותו לחייב את הלקוח בדמי ביטול. דבר אשר יובא לידיעת הלקוח טרם חיובו.
   F. מדי-קיור שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
   i. עקב שימוש לא ראוי באתר לרבות שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם
   של אחרים, פרסום והפצת תוכן מסחרי, פוגע, מעליב, בלתי מוסרי או עקב שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו ו/ או כל דין ("תוכן פסול").
   ii. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
   iii. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך פעילות האתר.
   iv. במקרה של תקלה טכנית המונעת את המשך פעילות האתר.
   v. במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.
   vi. בכל מקרה, שלדעת מדי-קיור נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.
   G. אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאי מדי-קיור לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאי מדי-קיור להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך. במקרה כזה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מדי-קיור מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.
   אחריות
   A. מדי-קיור שולחת את המוצרים כאשר הם שלמים תקינים וארוזים היטב למניעת שבירתם בדרך. היה ומוצר יגיע לידי הלקוח כשהוא פגום ו/או שבור כתוצאה מהמשלוח, על הלקוח להודיע על כך למדי-קיור באופן מיידי ולא יאוחר מ 24 שעות ממועד קבלת המשלוח. הודעה כאמור תינתן בכתב בדואל ל [email protected] או לטלפון 1-700-701-140. יש לצרף תמונה להמחשת מצב הפריט. יש לשמור על הפריט השבור ולהחזירו למדי-קיור ככל שיידרש. איחור בדיווח על פגם בפריט שסופק יבטל את זכותו של הלקוח לקבלת פריט חליפי.
   B. חברת מדי-קיור מתחייבת להעביר את המשלוח לדואר ישראל כשהוא במצב טוב ותקין. מרגע מסירת דבר הדואר על ידי חברת מדי-קיור לידי דואר ישראל, האחריות על משלוח דבר הדואר ליעד הסופי הוא של דואר ישראל. ביטוח, אחריות ופיצוי ללקוח בעקבות אובדן, גניבה או נזק לדבר דואר יתבצע על ידי דואר ישראל ועל פי התקנון של דואר ישראל. לצפייה בתקנון דואר ישראל בנוגע לאחריות וביטוח דברי דואר ראה סעיף J בפסקה מועדי אספקה, הובלה וביטוח לעיל.
   C. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות והם נהנים מהאחריות והשירות הנהוגים בשוק.
   D. כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש במוצר, יש להתייעץ ברופא או גורם מקצועי אחר ולעיין בעלון הצרכן. יש לפעול רק על-פי ההנחיות. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות רק על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אחרים.
   E. מדי-קיור לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם.
   F. מדי-קיור לא תישא באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של
   המשתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר.
   G. מדי-קיור לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או ע"י כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתו המלאה

 3. כללי

  1. מדי-קיור משקיעה מאמץ רב כדי לדייק באיסוף המידע ובתרגומו. עם זאת, ייתכן שנפלו בו בתום לב טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. כמו כן יתכנו מצבים בהם שיתעורר צורך בעדכון מידע לאחר תאריך פרסומו המקורי. במידה שנודע לגולשת על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם שהתפרסמו באתר, יש ליצור קשר עם הנהלת האתר, כמפורט להלן.

  2. אין להסתמך על המידע המפורסם באתר זה לכל צורך רפואי או כל צורך מהותי אחר מבלי להיוועץ בבעל מקצוע מתאים ומבלי לבדוק את העניין באופן עצמאי. השימוש במידע הינו על אחריות הגולשת בלבד ולא תישמע כל טענה, תביעה או דרישה בקשר לכך.

  3. גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצד הגולשת לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעה או תבצע באתר. ככל שאין הסכמה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הגולשת מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר.

  4. בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולשת, אלא אם צוין אחרת.

  5. כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך; וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

  6. אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

  7. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ותנאים חדשים אלו יחייבו את הגולשת מרגע פרסומם באתר. הודעה על שינוי כאמור, תפורסם באתר 30יום מראש, לפיכך יש לעיין בתקנון זה מעת לעת.

  8. הנהלת האתר רשאית למנוע השתתפות של גולשת (בכל האמצעים העומדים לרשותה) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לרבות הפרת תקנון, הפרת כל דין ו/או פגיעה או ניסיון לפגיעה בהתנהלותו התקינה של האתר, ללא כל הסבר או נימוק.

  9. גולשת שהשתתפותה נמנעה כאמור, לא תהיה רשאית לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה.

 

 1. יצירת קשר עם מנהלת האתר

  1. פניות, הערות ושאלות ניתן לשלוח דרך כתובת הדואר האלקטרוני המופיעה באתר 1-700-701-140 ו/או דרך הכתובת: מדי קיור פתרונות מתקדמים בע"מ, רח' ברקן 3, כפר סבא, ת.ד 4428837.

  2. בכל מקרה של תלונה לגבי תוכן פוגעני באתר, הנהלת האתר מקיימת מנגנון הודעה והסרה, אשר במסגרתו ניתן לפנות להנהלת האתר, כאמור לעיל ולדווח על התוכן הפוגעני לכאורה, בהתאם להוראות הבאות:

   1. יש לציין קישור (Link) למיקום המדויק בו מופיע התוכן אשר בקשר אליו מוגשת התלונה. בלא קישור כאמור, לא נוכל לטפל בפנייה.

   2. יש לציין את העילה המשפטית אשר הובילה לתלונה (למשל, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים וכדומה) וכן את הסיבות בגינן, לדעת הגולשת, העילה מתקיימת.

   3. יש לציין בכל פניה את השם המלא ופרטי ההתקשרות לצורך בירורים, ככל שידרשו.

   4. יש לציין במפורש כי הגולשת מאשרת להעביר את תלונתה אל כל הגורמים הרלוונטיים, לרבות האדם אשר העלה את התוכן הפוגעני. היעדר אישור כזה עלול לגרור עיכוב בטיפול בתלונה או להוביל לגניזתה. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להעביר את התלונה, כאמור, גם ללא אישור הגולשת.

   5. יש לספק כל פרט נוסף אשר יתבקש מטעם הנהלת האתר. אי מענה מצד הגולשת עלול להוביל לגניזת הפנייה.

   6. יש להעביר את התלונה אך ורק בדרך בדרכים שצוינו לעיל. במידה והתלונה תוגש באמצעות ערוצים אחרים, הנהלת האתר אינה מחויבת לטפל בה.

  3. כל פנייה חשובה והנהלת האתר עושה את מירב המאמצים לבדוק כל תלונה בתוך 3 ימי עסקים. יחד עם זאת, היות והתלונה נבדקת לעומק, הטיפול בה לעתים יארך פרק זמן ארוך יותר. כמו כן, על אף שכל פניה נבדקת לגופה, לא כל פניה נענית בחיוב.

  4. תלונה להנהלת האתר כאמור, עשויה להוביל לפעולה משפטית. לפיכך, הגולשת אחראית כלפי הנהלת האתר בגין כל נזק שייגרם לה, כתוצאה מהתלונה ועליה להימנע מהגשת תלונה כוזבת או לא מבוססת.

 2. שימוש מסחרי באתר

  1. הגולשת רשאית לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות תקנון זה ובהוראות הדין, כל עוד השימוש הינו אישי ופרטי. האתר ותכניו לא נועדו לשימוש מסחרי של הגולשת,  או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

  2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, המעתיקות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

  3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – לרבות כאלו המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

  4. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

  5. אין לקשר לאתר כל אתר אחר הכולל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל חוק או המעודדים עבירה על החוק.

  6. ככל שברצון הגולשת לעשות באתר כל שימוש אחר, לרבות (אך לא רק) הצבת פרסומות, עליה לפנות אל הנהלת האתר. הנהלת האתר, וכן מי שקיבל היתר מפורש ממנה, רשאים להציב באתר פרסומות ומידע מסחרי.

 

 1. ההרשמה לאתר, שם המשתמשת והסיסמה

  1. חלק מהשירותים ו/או האפליקציות באתר מחייבים הרשמה, שבמסגרתה תתבקש הגולשת למסור מידע אישי, לרבות גיל ודרכי ההתקשרות ו/או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון. הגולשת מצהירה כי מסירת פרטיה לאתר תתבצע בהסכמה מלאה ומיוזמתה. לא יהיה ניתן להירשם לשירות אם לא יסופקו הפרטים הנדרשים לצורך הרישום לאתר. הפרטים שיימסרו בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר.

  2. במידה ויתברר כי הפרטים אשר נמסרו אינם נכונים, הנהלת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית להשעות גולשת מגישה לאתר או לאסור עליה את השימוש באתר או חלק משירותיו.

  3. פרטי ההתקשרות הנכונים ועדכונם בכל שינוי יאפשרו להנהלת האתר לשמור על קשר עם הגולשת – בין היתר לצורך עדכונים על חידושים בהנהלת האתר, שחזור סיסמה או לבירורים בדבר תוכן שהועלה.

  4. שם משתמש וסיסמה – עם ההרשמה לאתר תתבקש הגולשת לבחור שם משתמש וסיסמא אשר ישמשו אותה בכל פעולה אשר תבצע באתר. יש לשמור את הסיסמה בסוד. הגולשת עלולה להימצא אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרה הסודיות.

  5. עם ההרשמה לאתר יש לבחור את ההגדרות המתאימות; לרבות הגדרות הפרטיות הנוגעות לפרטים שיוצגו בכרטיס המשתמש, עדכוני הדואר האלקטרוני אשר ישלחו על ידי הנהלת האתר וכדומה. אם לא יבחרו ההגדרות המתאימות, יוותרו הגדרות ברירת המחדל של האתר.

  6. התכנים אשר מתפרסמים באתר על ידי הגולשים, עשויים להיות חשופים למנועי החיפוש השונים, לרבות גוגל. לכן, על מנת לשמור על אנונימיות, יש לשמור בסוד אף את שם המשתמש. כמו כן,
   יש לבצע יציאה מסודרת לאחר כל כניסה לאתר, באמצעות אייקון ה"יציאה", על מנת שלא יחשפו פרטי הגולשת ו/או תכנים שהועלו על ידה.

 

 1. רכושה של הנהלת האתר

  1. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים שייכים להנהלת האתר, או לצדדים שלישיים שהעניקו להנהלת האתר הרשאה להשתמש בהן במסגרת האתר והשירותים כאמור.

  2. מבלי לגרוע מן האמור, הנהלת האתר היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשת כהגדרתו של מונח זה להלן. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של הנהלת האתר.

 

 1. קבוצות דיון – פורומים

  1. הנהלת האתר מעמידה לרשות הגולשות שירותי קבוצות דיון (פורומים), המאפשרים לגולשות לשוחח בנושאים שונים באמצעות יצירת הודעות ותגובות.

  2. הנהלת האתר רשאית למנות לכל קבוצת דיון מנהל קבוצה אשר לו סמכויות ניהול מיוחדות והוא רשאי (במקביל להרשאתה של הנהלת האתר) בין היתר, להגביל את אפשרות הכניסה לקבוצת הדיון שהוא מנהל, לחסום את הגולשות בה ולפרסם כללי התנהגות מיוחדים.

  3. מרגע שהועלתה הודעה ו/או תגובה, הגולשת לא תוכל לשנותה ו/או להסירה (בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשות אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר).

  4. גולשת שאינה מנהלת פורום באתר מתחרה לאתר רשאית לבקש מהנהלת האתר היתר לפתוח ו/או לנהל פורום בנושא מסוים. הנהלת האתר תבחן כל בקשה בהתאם לצרכיה, אך אינה מתחייבת להיענות לה. הנהלת האתר רשאית לבטל היתר שניתן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  5. גולשת אשר תקבל היתר לניהול פורום תעשה זאת מרצונה החופשי ובהתנדבות מלאה והיא לא תהיה זכאית לכל תמורה (ישירה או עקיפה) מהנהלת האתר ולא יתקיימו כל יחסי שליחות, יחסי עובד ומעביד או קבלן ומזמין בין הנהלת האתר לאותה גולשת.

  6. במידה וגולשת נתקלה בבעיה מול מנהל פורום, עליה לפנות בהודעה מנומקת ועניינית אל אותו מנהל באמצעות הנהלת האתר, כאמור לעיל. אין לנהל דיונים בנושאים מסוג זה על גבי הפורום.

 

 1. תכני גולשות

  1. כל תוכן שגולשת העלתה ו/או תעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, פרסומות, או כל חומר אחר ("הינו בבעלותה ובאחריותה הבלעדיות של הגולשת שהעלתה אותו ו/או מסרה אותו להנהלת האתר לצורך העלאה לאתר.

  2. כל זכות שעומדת לגולשת (ככל שקיימת) בתכניה (לרבות זכויות קניין רוחני), שייכת לגולשת שהעלתה את התוכן לאתר. יחד עם זאת, העלאת תכנים לאתר, מהווה הסכמה כי כל עוד האתר פעיל, יתאפשר להנהלת האתר לעשות שימוש בתכני הגולשת כמפורט להלן, ללא כל תשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

  3. הנהלת האתר רשאית לעשות כל שימוש בתכני הגולשת כמתואר בתקנון זה, לרבות השימושים הבאים:

   1. הנהלת האתר רשאית להציג את תכני הגולשות באתר.

   2. הנהלת האתר רשאית לבצע בתכנים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור).

   3. הנהלת האתר רשאית לעשות שימוש בתכני הגולשת לצורך יחסי ציבור.

   4. כמו כן הנהלת האתר רשאית לעשות בתכני הגולשת שימושים נוספים על פי שיקול דעתה, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום. כך למשל, הנהלת האתר לא תעשה שימוש בתכני הגולשת כפרסומת מסחרית או כחלק מפרסומת מסחרית שלה או של מישהו אחר, או תעביר את המידע לצדדים שלישים (אלא אם תקבל הסכמה מפורשת של הגולשת) וכך גם לא תוציא לאור ספר מודפס של תכני גולשות בלא הסכמה מפורשת של הגולשות בעלות התוכן.

  4. הגולשת רשאית להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה ועל פי כל דין. אין להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או התקנון ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו. התנאים אינם מהווים רשימה סגורה ויתווספו אליהם מעת לעת תנאים נוספים, אשר הנהלת האתר תהיה סבורה שיש למנוע פרסומם באתר.

  5. בהעלאת תכנים לאתר, הגולשת מצהירה שהיא הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם בהתאם להוראות תקנון זה וכי אינה מפרה כל דין או פוגעת בצד שלישי בהעלאתם או בפרסומם.

  6. הגולשת אחראית באופן בלעדי על התכנים שהיא מעלה או מפרסמת באתר. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשות, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרת זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני גולשות או בקשר עם שימוש כלשהו של גולשות באתר.

  7. הנהלת האתר רשאית להסיר, למחוק או לסרב לפרסום תכנים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או כל סיבה אחרת, לרבות הפרה של כל דין, פגיעה באופן כלשהו בצד שלישי והפרת הוראה מתקנון זה. הנהלת האתר לא תהיה חייבת לעדכן בכך את הגולשת ולא תהיה חייבת במתן הסבר או נימוק לפעולותיה. אחריות הגולשת על התכנים אשר העלתה לאתר, תחול בין אם הנהלת האתר ניצלה את זכותה זו ובין אם לאו.

  8. הנהלת האתר לא תהיה אחראית בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם תכני הגולשות, לרבות, אך לא רק, שמות מתחם (DOMAIN NAME) וכתובת דואר אלקטרוני (EMAIL) .

  9. הגולשת מתחייבת לפצות ולשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו להנהלת האתר, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהועלו או פורסמו על ידה באתר ו/או לכל פעולה או שימוש שעשתה באתר ו/או להפרת הוראות התקנון או כל תנאי שימוש אחרים שהשימוש באתר כפוף להם, או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של הנהלת האתר, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת להנהלת האתר על פי כל דין.

 

 1. הגבלת אחריות הנהלת האתר ו/או מי מטעמה

  1. השימוש באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותה הבלעדית של הגולשת.

  2. בשימוש באתר (לרבות גלישה באתר, הפעלה של השירותים, אחסון, פרסום באתר באמצעות הנהלת האתר עסקים וכל פעולה אחרת), הגולשת מוותרת על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד הנהלת האתר, ו/או מי מספקיה ו/או מי מטעמה. בפרט, הגולשת פוטרת ומשחררת את הנהלת האתר ו/או מי מספקיה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אובדן (לרבות אובדן נתונים ו/או אובדן רווח) ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, אשר ייגרמו לה ו/או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני הגולשות באתר (לרבות תכניה שלה) ו/או לשירותים באתר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר.

  3. הגולשת פוטרת את הנהלת האתר ו/או מי מספקיה ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין כל נזק, כאמור לעיל, לרבות נזק שייגרם כתוצאה מעיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר ו/או בשירותים הנלווים לו, ו/או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות, גרפיקה ו/או עיצוב שיושג באמצעות האתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר ו/או בגין כל פגיעה אחרת אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתר.

 

 1. היעדר אחריות הנהלת האתר בגין התכנים

  1. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשות לצפייה ולשימוש על ידי כל גולשת אחרת ברשת, והנהלת האתר אינה אחראית לאבטחתם, לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולשת או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התקנות והנחיות רשם מאגרי מידע. כמו כן, הנהלת האתר איננה אחראית לתגובות שיעוררו תכני הגולשת או לשימוש שיעשו אחרים בתכני הגולשות (למשל, הפרת זכויות קניין רוחני).

  2. הגולשת הינה האחראית הבלעדית לכל תוכן אשר עלול לפגוע או להתגרות בכל אדם אחר, בין אם הינו שקרי אם לאו. הגולשת מצהירה כי היא מבינה שהיא עלולה להיתבע אישית בגין תוכן כאמור, והנהלת האתר תהיה זכאית למסור את פרטי הגולשת בהתאם לאמור על פי כל דין. כמו כן, הגולשת מתחייבת לשפות ו/או לפצות את הנהלת האתר בגין כל נזק שייגרם להנהלת האתר כתוצאה מהתוכן האמור.

  3. היעדר אחריותה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולשת או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לתכניו, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.

  4. היעדר אחריותה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה הנהלת האתר מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולשת. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

  5. הנהלת האתר אינה אחראית על קישורים לאתרי אינטרנט אחרים או לאתרים המתארחים בשם המתחם (domain name) של האתר. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר לאתר אחר או הימצאותו של אתר כלשהו המתארח בשם המתחם של האתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר המקושר או המתארח עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, מהימן, מלא או עדכני, והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

  6. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של הנהלת האתר לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר.

  7. כמו כן, הנהלת האתר איננה שולטת, איננה מפקחת ואיננה אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם קיימים קישורים באתר, אתרים המתארחים בשם המתחם של האתר, או כל תוכן אחר המוצג באתר על ידי צד שלישי. הנהלת האתר ממליצה לגולשות לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו בטרם השימוש בהם ובטרם מסירה של פרטים אישיים באתרים אלה.

  8. המידע המתפרסם באתר (בין היתר כל תוכן, פרסומת, שירותים, מוצרים, קישורים לאתרים אחרים, דעות והמלצות) אינו באחריותה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריות הגולשת בלבד. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות המידע או לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לגולשת או לרכושה כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.

  9. ככל שמתפרסם באתר מידע מקצועי ו/או ייעוץ הניתן על-ידי אנשי מקצוע בתחומים שונים (או כאלה המתיימרים להיות אנשי מקצוע), מידע זה אינו מטעמה של הנהלת האתר (אף אם הנהלת האתר הזמינה אנשי מקצוע להתארח או להשתמש באתר ואף אם הם מנהלי פורום), אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ואינו מחליף את הצורך בהיוועצות עם איש מקצוע מתאים ככל שהדבר דרוש ו/או לפני תחילת טיפול כלשהו, ובכלל זה לפני שימוש בתרופה או בתכשיר כלשהם. כמו כן, יש לעיין בעלון לצרכן ו/או במידע המצוי באריזות המוצרים, לפני רכישתם ו/או השימוש בהם. יש לחדול משימוש במוצרים במקרה של תופעות לוואי בלתי רצויות ולפנות לאיש המקצוע המתאים. הנהלת האתר ו/או חברת לנסינו ארה"ב ו\או לנסינו העולמית ו\או נציג לנסינו בישראל אינם נושאים ולא ישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לגולשת כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתר זה.

  10. חומר פרסומי שהועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל את רשות הנהלת האתר לפרסום. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר, אין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של הנהלת האתר לפעולה כלשהי, לרבות רכישת השירותים או המוצרים המפורסמים ואין לראות בהנהלת האתר כצד לפרסומים אלה או לכל עסקה או פעולה אחרת שתעשה בעקבות הפרסומים.

  11. ככל שהגולשת תתקשר עם צד שלישי, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשת לבין הצד השלישי, והנהלת האתר לא תהא צד להתקשרות אף אם נוצרה באמצעות האתר או באמצעות קישור ו/או פרסומת שהוצבו באתר. הנהלת האתר לא תשא באחריות כלשהי, בגין נזק ו/או כל פגיעה אחרת, שתיגרם לגולשת כתוצאה מהתקשרויות כאלה.

  12. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, (מבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי) או מכל סיבה אחרת, מבלי שהנהלת האתר תהיה חייבת במתן הסבר או נימוק.

 

 1. היעדר אחריות הנהלת האתר על פעילויות שמארגנות גולשות (לרבות מנהלי פורומים)

  1. הנהלת האתר לא הסמיכה כל גורם שהוא לארגן מטעמה פעילות כלשהי, מחוץ לזירה הווירטואלית של האתר או במסגרתה, אלא אם כן תפורסם הודעה מפורשת אחרת על ידי הנהלת האתר עצמה.

  2. במידה והאתר ישמש כפלטפורמה לארגון פעילות כלשהי מחוץ לזירה הווירטואלית, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לפעילות זו ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, שעלול להיגרם בקשר עם פעילות זו. במידה והגולשת מעוניינת לקחת חלק בפעילות כזו וקיים אצלה ספק אם אותה פעילות מאורגנת על ידי הנהלת האתר עצמה, עליה ליצור קשר עם הנהלת האתר לבירור העניין.

  3. גולשות הבוחרות לעשות שימוש באתר לצורך ארגון פעילויות, מתחייבות (בעצם ארגון הפעילות) לפצות ולשפות את הנהלת האתר בגין כל חבות אשר תצמח לה (ככל שתצמח לה) בגין אותן פעילויות.

 

 1. היעדר אחריות הנהלת האתר בגין השירותים

  1. הנהלת האתר אינה אחראית לזמינות השירותים באתר או להתאמתם לצרכי הגולשת ואינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הנהלת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל הנהלת האתר, מי מספקיה או מי מטעמה.

  2. כמו כן, אספקת השירותים על ידי הנהלת האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והנהלת האתר אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולשת או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

  3. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו. הנהלת האתר ממליצה לגולשת לדאוג לגיבוי הולם של תכניה, ככל שהם חשובים לה.

 2. הגנת הפרטיות

  1. במסגרת שירותים מסוימים המוענקים על ידי האתר, לדוגמא, הזמנת דוגמאות של מוצרי חברת לנסינו, תידרש הגולשת למסור מידע אישי, כדוגמת כתובת הדואר שלה, לרבות כתובת דוא"ל. הגולשת אינה חייבת על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו. בעת מסירת כתובת הדואר כאמור לעיל והסכמה מפורשת של הגולשת (באמצעות סימון ריבוע), יתקבלו באתר פרטים המזהים את הגולשת, אשר יישמרו במאגר המידע של מועדון לקוחות לנסינו. בכך מסכימה הגולשת גם כי ישלח אליה מדי פעם בדואר מידע בדבר מבצעים, קופונים, שירותים, הטבות, עדכונים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותה מטעם חברת לנסינו. הגולשת יכולה לבטל את הסכמתה בכל עת ולחדול מקבלת מידע זה, או להסיר את פרטיה ממאגרי המידע ורשימת התפוצה באמצעות פנייה אל הנהלת האתר כאמור לעיל.

  2. הנהלת האתר מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשת ולא תגלה או תמסור למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שמה ומענה או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימושה באתר, למעט פרטים ונתונים שפירסמה בפומבי.

  3. יחד עם זאת, הגולשת נותנת בזאת את הסכמתה להנהלת האתר לחשוף ו/או להעביר את פרטיה וכל מידע, לרבות המידע האישי, על פי כל דין ובהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים, או במקרה שתפר הוראה הקבועה בתקנון זה, או במקרה שהנהלת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר או במקרה של מיזוג פעילותה של הנהלת האתר (כולה או חלקה) עם צד שלישי כלשהו ו/או העברה של פעילותה של הנהלת האתר (כולה או חלקה) לצד שלישי, ו/או לגוף אשר לו היא ממחה את הזכויות הניתנות לה מכוח תקנון זה (כולן או חלקן) ו/או לצד שלישי המספק לה שירותים לעניין האתר ו/או מי מהשירותים הגלומים בו.

  4. הנהלת האתר רשאית להשתמש בכל מידע, לרבות מידע אישי, אשר מסרה הגולשת בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה. "מידע אישי" משמעותו כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.

  5. הגולשת מסכימה כי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה תעשה שימוש במידע שסופק לה, לרבות במידע האישי, בין היתר על מנת לספק לגולשת את המידע, השירותים והפרטים אותם ביקשה. בנוסף, המידע אשר נאסף ישמש לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצרכי הנהלת האתר ובכלל זה שירות וסקרים, פרסום מפולח, ניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של האתר.

  6. הנהלת האתר תהיה רשאית לשלוח לגולשת, מפעם לפעם בדואר אלקטרוני  ו/או בהודעה טלפונית – SMS (על פי הכתובת/טלפון שנמסרה על ידי הגולשת) עלוני מידע, עדכונים, הזמנות לאירועים, קישורים, הודעות, פרסומות ו/או כל חומר אחר לרבות פרסומי או שיווקי. ניתן לבטל את קבלת המידע אשר נשלח מטעם הנהלת האתר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או לעיין במידע ו/או לתקן את המידע שנאסף אודות הגולשת על ידי פניה מצידה להנהלת האתר, כאמור לעיל.

  7. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

  8. בנוסף, אם המידע שבידי הנהלת האתר ישמש לצורך פניה אישית אל הגולשת, בהתבסס על השתייכותה לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז זכותה על-פי אותו חוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליה יימחק ממאגר המידע. במקרה זה הנהלת האתר תמחק רק את המידע הדרוש כדי לפנות אל הגולשת בהצעות מסחריות. מידע אשר דרוש לניהול עסקי של הנהלת האתר - לרבות תיעוד פעולות שביצעה הגולשת באתר - יוסיף להישמר בידי הנהלת האתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל הגולשת. אם בתוך 30 יום לא תתקבל אצל הגולשת הודעה כי המידע שהתבקשה מחיקתו אכן נמחק על-פי מדיניות זו, הגולשת תהיה זכאית לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה להנהלת האתר לפעול כאמור.

  9. כמו כן, ככל שהוזנו פרטי הגולשת לצורך קבלת הצעות ו/או פניות מבתי עסק ו/או נותני שירות בתחום כלשהו, ובכפוף להסכמתה המפורשת (באמצעות סימון ריבוע), יועברו פרטי הגולשת לצדדים שלישיים לצורך קבלת פניות ו/או פרסומות מהם וכן לקבלת פניות ו/או פרסומות מהנהלת האתר.

  10. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה את הסכמת הגולשת לכך שהנהלת האתר ו/או צדדים שלישיים יבצעו פיקוח ומעקב ממוחשב על דפוסי הגלישה שלה והשימוש באתר ובשירותים הנלווים אליו, בין היתר באמצעות מיקומם וקריאתם של קבצי עוגיות cookies –, אלומות רשת web beacons –ואמצעים דומים אחרים; אשר מטרתם בין היתר לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט והתאמת הפרסומות או התכנים שיוצגו בפני הגולשת לנושאים שיעניינו אותה.

  11. ייתכן כי הנהלת האתר תיעזר בצדדים שלישיים, ביניהם חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר ו/או מתן שירותים אחרים. יתכן כי חלק מהפרסומות ו/או השירותים מגיעים משרתים של צדדים שלישיים. יתכן שצדדים אלה אוספים מידע אודות פעילות הגולשת. כן יתכן שצדדים אלה, משתמשים במידע (שאינו כולל מידע אישי, כהגדרתו להלן), על פעילות הגולשת ברשת, בין היתר על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים המותאמים לדפוסי הגלישה שלה; כל זאת בכפוף למדיניות פרטיות המפורטת באתריהם של אותם צדדים שלישיים.

  12. הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים מתקדמים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אך הם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת לאתר אם פרצן (האקר/קראקר) יחליט להתעלם מהוראות החוק המפורשות ולחדור שלא כדין לחומר המחשב באתר או לשבש את פעולתו. מסיבה זו הנהלת האתר אינה מתחייבת כי האתר יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי-מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו.

 

 1. ניתוק, הפסקה ושינויים

  1. הנהלת האתר רשאית להסיר תכנים, ממשקים או שירותים מסוימים או בלתי מסוימים, או להטיל עליהם מגבלות (לדוגמא, מגבלת אחסון), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגולשת מסוימת או לכלל הגולשות, וזאת ללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשות, ובכלל זה לחסום, לנתק, להגביל ולהפסיק את השירותים מכל סיבה שהיא. בשימוש באתר הגולשת מוותרת בזאת על כל טענה בדבר הסתמכות על השירותים האמורים.

  2. כמו כן, הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, השירותים המוצעים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולשות. בשימוש באתר הגולשת מוותרת בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

 1. הצהרת הגולשת

  1. השימוש באתר על ידי הגולשת יהא בהתאם להוראות התקנון והדין. יש להימנע מפגיעה בגולשות אחרות ואף בצדדים שלישיים שאינם צפויים להשתמש באתר. כמו כן, יש להישמע להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת.

  2. הגולשת מתחייבת לפצות את הנהלת האתר ו/או חברת לנסינו ארה"ב ו\או את חברת לנסינו העולמית ו\או את נציג לנסינו בישראל בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט - עקב הפרת תקנון זה.

  3. הגולשת תפצה את הנהלת האתר ו/או חברת לנסינו ארה"ב ו\או את חברת לנסינו העולמית ו\או את נציג לנסינו בישראל בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגד מי מהן, ביחד ו\או לחוד על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרה לפרסום באתר.

  4. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הגולשת מצהירה ומתחייבת כדלקמן (אין בסעיפים שלהלן כדי לגרוע האחד מהשני):

   1. לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע;

   2. לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או להנהלת האתר;

   3. לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו (בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה) משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה; מבלי לגרוע מן האמור, להימנע מפגיעה בזכויות מוסריות של יוצרים (אף אם בידך הרשאה לעשות שימוש ביצירה), ובין היתר להקפיד על ציון שם היוצרים לצד יצירות, בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין. לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו משום פגיעה בזכויות צד שלישי, בין היתר גילוי סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובות אמון, עוולות מסחריות וכדומה;

   4. לא להעתיק מהאתר תכנים המפורסמים בו, לרבות תכני גולשות; ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרץ בתקנון זה, לא לעשות בתכנים המפורסמים באתר כל שימוש פרט לשימוש לו הם נועדו.

   5. לא להציב את האתר או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת באתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror)  ללא הסכמה בכתב של הנהלת האתר.

   6. לא להעלות כל תוכן שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו (לרבות על פי צוו איסור פרסום) או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;

   7. לא להציק או להטריד גולשות אחרות וכן להימנע מהצעות מגונות לגולשות אחרות;

   8. לא להעלות תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות;

   9. לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר;

   10. לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם;

   11. לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים;

   12. לא להעלות תכנים פורנוגראפיים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;

   13. לא להעלות תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב;

   14. לא להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת;

   15. לא לפרסם פרטים אישיים של גולשות אחרות, לרבות זהותן של הגולשות (אלא אם כן פרסמו אותה) ופרטי ההתקשרות עמן;

   16. לא לאסוף נתונים על גולשות אחרות;

   17. לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

   18. לא להתחזות לאדם אחר, לגולשת אחרת או למי מטעם הנהלת האתר;

   19. לא להעלות תוכן שיש בו המרדה או הסתה;

   20. לא להעלות תכנים ו/או להפיץ באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית או משלוח הודעת מסר קצר ו/או תוכן שמטרתו לעודד מוצר ו/או שירות ו/או להוציא כספים בכל דרך אחרת, שלא על-פי בקשת הנמענים ו/או באופן המוני;

   21. לא להציף את האתר או כל חלק או שירות בו, בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו;

   22. לא לנקוט בכל פעולה מלאכותית כדי לקדם תכנים באתר או כדי לזכות בתחרויות וכדומה;

   23. לא לערוך או לפרסם כל פרסום מסחרי, חסות, קידום מכירות, תעמולת בחירות, סקרים או תחרויות, אלא במקומות המיועדים לכך במפורש ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות תקנון זה והוראות הנהלת האתר;

   24. לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין;

   25. לא לחדור לחומר או לקבצי מחשב שלא כדין או להעביר למחשבים אחרים (לרבות מחשבי הנהלת האתר) תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים(Worms)  ואנדלים  ,(Vandals)יישומים מזיקים (Malicious Applications)  וכדומה, ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה - 1995;

   26. לא לפרסם, להציע למכור או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות או בניגוד לכל דין, להוראות תקנון זה ולהוראות הנהלת האתר.

   27. לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

   28. לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א -1981 או כל תוכן אחר אשר נוגד את הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהוצאו מכוחו;

   29. לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;

   30. לא להשתמש באתר על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;

   31. לא להפנות לכל קישור (link) או להפנות לחומר שפרסומו נאסר לפי תקנון זה;

   32. לשמור בסוד ולא לגלות או להעביר, את הסיסמאות האישיות (בכלל זה שם משתמשת וסיסמת כניסה);

   33. להימנע מהצבת קישור לאתר אינטרנט אחר, בין באמצעות קישור (LINK) בין באמצעות שתילה ובין באמצעות כל טכנולוגיה דומה, אשר אינו עומד בתנאי תקנון זה;

 

 1. הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית, יובאו לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת"א-יפו בלבד.

 

 1. מדיניות דף הפייסבוק של לנסינו (Lansinoh®) בישראל

התקנון מנוסח בלשון נקבה לצורכי נוחות בלבד, והוא מתייחס לנשים וגברים כאחד.
דף הפייסבוק שלנו נועד להיות סביבה מהנה ובטוחה עבור כל מי שנכנס ומבקר בדף הפייסבוק שלנו כדי לשתף רעיונות, לספק משוב, לדון במוצרים ובקידום וחשיפת המוצרים לעוד אימהות. כמובן, בעוד הקהילה הזו נועדה להיות פורום פתוח, העדיפות הגבוהה ביותר שלנו היא להבטיח קהילה וחווית לקוח חיובית. אף על פי שאיננו עוקבים אחר כל פרסום בעמוד הפייסבוק שלנו, עליך להבין שיש לנו את הזכות להסיר פוסטים ותמונות מהדף שלנו אשר:
(1) הם הוצאת דיבה, השמצה, בעלי אופי מזלזל, בעלי אופי של שנאה, מהווים הטרדה, מאיימים או מגונים או שאינם מתאימים לתוכן הדף שלנו; (2) מפירים זכויות יוצרים או קניין רוחני של אחר; (3) מאשרים או מקדמים פעילות בלתי חוקית; (4) בגדר מרמה או הטעייה; (5) בעלי אופי מיני או פוגעניים בצורה גרפית או ברמיזה; (6) מכילים דואר זבל (spam) או שנועדו לגרום לשיבושים טכניים בדף זה; (7) כוללים קישורים למקורות חיצוניים לרבות עסקים שאינם קשורים ל- Lansinoh או לגופים התאגידים שלה; (8) הם מחוץ לנושא; (9) מהווים הפרה של חוקים או תקנות בישראל ו / או בינלאומיים; או (10) ייחשבו על ידי Lansinoh כדי להיות בלתי הולם.
בעצם העלאת פרסום ו/או כל תוכן ב https://www.facebook.com/lansinohisrael/ את מאשרת באופן מפורש לחברת מדי-קיור פתרונות מתקדמים בע"מ, הנציגה של חברת לנסינו בישראל וכן לחברת לנסינו Lansinoh® Laboratories, Inc. רישיון שהוא לא בלעדי, מותר להעברה, ללא תמלוגים, ולשימוש בכל העולם – להעתיק, לשנות, למחוק, להתאים, לפרסם, לתרגם, למכור או להפיץ תוכן כזה שהעלית בדף הפייסבוק של לנסינו, וזאת ללא אישור נוסף על ידך או דרישה לפיצוי מאת חברת לנסינו ו/או חברת מדי-קיור פתרונות מתקדמים בע"מ.
לידיעתך, לנסינו אינה תומכת או מסכימה לדעות ולתוכן פוסטים בדף זה שאינם פורסמו באופן מפורש על ידי חברת לנסינו באופן ישיר, כולל שידול ללקוחות עבור עסק שאינו קשור ל- Lansinoh או לגופים העסקיים שלה. בנוסף, חברת לנסינו ו/או חברת מדי-קיור פתרונות מתקדמים בע"מ אינם אחראים לדיוק של הטענות, המידע, העצות או ההערות שפורסמו על ידי אוהדים, חברים ומבקרי הדף. אנו מעודדים את כל חברות דף זה לכבד את יתר חברות הקהילה ולעקוב אחר הצהרת הזכויות והאחריות של פייסבוק. כל מי שמפרסם שוב ושוב חומר שנמצא בקטגוריות הנ"ל יוסר מהשתתפות בדף זה.
אין לראות במידע המתפרסם בדף זה כהמלצה ו/או כאבחנה רפואית לשימוש בתרופות ו/או בתכשירים ו/או באביזרים רפואיים, לרבות אלה שמידע אודותם מופיע ומתפרסם בדף זה. כל מידע המופיע בדף הינו כללי בלבד ואינו נועד להחליף התייעצות עם רופא ו/או יועצת הנקה מוסמכת (IBCLC). במידה ואת מודאגת לגבי מצב בריאותך, או מצב הבריאות של תינוקך, או אם יש לך שאלות מעמיקות על הנקה או שאיבה, אנא התייעצי עם גורם מוסמך בתחום ההנקה או עם הרופאה שלך בנוגע למצב הספציפי שלך. תנאי מוקדם לשימוש בתרופות /או בתכשירים ו/או באביזרים רפואיים לרבות אלה המופיעים באתר זה, הינו היוועצות ברופא ו/או יועצת הנקה מוסמכת וקבלת אבחנה ו/או המלצות רפואית מוסמכת בהתאם למצבו הרפואי של המטופל. לפני כל שימוש בתרופה ו/או בתכשיר ו/או באביזר רפואי יש לקרוא היטב את הוראות השימוש והאזהרות וכן את העלון לצרכן המצורף למוצר, יש לנהוג בהתאם להוראות ולאזהרות אלה. התמונות בדף להמחשה בלבד. ט.ל.ח

 

 1. פעילות בפייסבוק – תקנון הגרלה – "לנסינו ישראל – ערכת הכרות מוצרי לנסינו" יולי 2018

חברת מדי-קיור פתרונות מתקדמים בע"מ, נציגי חברת לנסינו בישראל (להלן: "עורכת ההגרלה") מודיעה בזאת על עריכת פעילות (כהגדרתה להלן) לחברי עמוד הפייסבוק של החברה בהתאם להוראות תקנון זה המפורטות להלן.
השתתפות בפעילות כפופה לתנאי תקנון זה ומיועדת לחברי עמוד הפייסבוק בלבד.
כל פעולה להשתתפות בפעילות מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
"הפעילות" – פעילות אשר בסופה יזכו 20 משתתפים בערכת הכרות של מוצרי לנסינו.
1. שונות
1.1 הוראות התקנון נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם פונים לגברים ולנשים כאחת.
1.2 הוראות תקנון זה נועדו לפרט ולהסדיר את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות אשר נערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להיתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977.

2. תקופת הפעילות
2.1 הפעילות תיערך בתקופה שבין יום 01/07/18 ועד ליום 10/07/18 (תקופה זו תקרא להלן: "תקופת הפעילות").
2.2 עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה, ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.

3. כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות
3.1 לצורך הפעילות, ייחשב כמשתתף כל אדם המקיים את כל התנאים שלהלן במצטבר (להלן: "משתתף/ים"). עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה.
3.1.1 גילו 18 שנים או יותר; ו-
3.1.2 הוא תושב ישראל; ו-
3.1.3 הוא חבר בעמוד הפייסבוק של החברה
3.2 לצורך השתתפות בפעילות, על המשתתף, במהלך תקופת הפעילות, להיות מבין 20 האנשים הראשונים שיסמנו לייק בעמוד הפייסבוק של לנסינו ישראל.
מובהר בזאת, כי הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתתפים ישמשו את עורך ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה אך ורק לצורך קשר עם המשתתפים ו/או חלוקת הפרס.
3.3 ביום 10/07/18 (להלן: "מועד עריכת ההגרלה") יפורסמו שמות הזוכים- 20 האנשים הראשונים שסימנו לייק בעמוד ואשר עמדו בתנאי ס' 3.2 לעיל, אשר יהיו זכאים לפרס כפי שמוגדר בתקנון זה.
3.4 בתוך מספר ימים ממועד עריכת ההגרלה, תפורסמנה תוצאות ההגרלה בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות וכן יקבלו הזוכים הודעה מנציג של עורכת ההגרלה, לצורך תיאום קבלה ומימוש הפרס. הזוכים יידרשו למסור פרטים מסוימים, כפי שיידרשו על ידי הנציג, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
3.5 מובהר בזאת כי האחריות למסור את הפרטים האישיים במדויק היא של המשתתף בלבד, וכי לא תשמע ו/או תתקבל כל טענה נגד עורכת ההגרלה ו/או נגד כל מי שפועל מטעמה בקשר לפעילות ו/או בנוגע לחלוקת הפרס.
4. הפרס והכללים לזכייה בו
4.1 הפרס
ערכת הכרות מוצרי לנסינו
4.2 משתתף אשר קיבל הודעה מאת עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בדבר זכייתו ייחשב לזוכה, ובלבד שעמד בתנאים שנקבעו בתקנון זה לשביעות רצונה של עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה, ורק לאחר שהציג תעודת זהות תקפה, ככל שהמשתתף יידרש לעשות כן.
4.3 זכאותו של הזוכה לקבל את הפרס תיבדק על פי הוראות הדין החל ועל פי הוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או מכל דין, עורכת ההגרלה או כל מי שפועל מטעמה יהיו רשאים שלא למסור פרס לאדם אשר השתתף בהגרלה, בדרך של עבירה או באמצעות מעשה לא חוקי ו/או שאינו בהתאם להוראות תקנון זה, מכל בחינה, על פי שיקול הדעת הבלעדי של עורכת ההגרלה.
4.4 למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, לרבות הסעות, הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב, יחולו על הזוכה עצמו בלבד.
4.5 אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או מי מטעמו לפרס.
4.6 ערכת הכרות של מוצרי לנסינו כוללת מארז רפידות (12 יח') מארז שקיות לאחסון חלב אם (2 יח') מארז מוקטן של משחת לנסינו, בקבוק האכלה של לנסינו. עורכת ההגרלה רשאית לשנות את תוכן הערכה בהתאם למלאים של המוצרים.

5. יצירת קשר עם הזוכה
תוצאות ההגרלה תפורסמנה בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות בסמוך למועד עריכת ההגרלה ובהודעה אישית בפייסבוק עורכת הפעילות תמסור לזוכים את הפרס במועד שיקבע בין עורכת הפעילות והזוכה. היה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכה, אזי אם בתוך 5 ימים מתאריך פרסום התוצאות, הזוכה לא ייצור קשר עם עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה, אזי עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה, יהיו רשאים לבטל את תוצאות הזכייה ביחס לזוכה שלא ניתן ליצור עמו קשר ו/או לעשות בפרס כפי שימצא לנכון, לרבות על ידי בחירת זוכה חדש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית, ולא תשמע ו/או תתקבל כל טענה של הזוכה המקורי או של כל משתתף אחר לעניין זה.

6. פרסום
6.1 כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או הזוכה ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת.
6.2 עם ההשתתפות בפעילות, מביע כל משתתף בפעילות לפרסום שמו, שם משפחתו, כתובתו וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.

7. מידע ופרטים
מידע ופרטים נוספים לרבות תשובות לשאלות בנוגע לכל עניין אשר קשור לפעילות אפשר לקבל בהודעה פרטית בדף הפייסבוק של עורכת הפעילות או בטלפון- 1700-701140

8. המפקח
8.1 עו"ד יהב אלגם מ.ר 71417 מונתה על ידי עורכת ההגרלה לשמש כמפקחת על המבצע (להלן: "המפקחת").

9. קניין רוחני ; פרטיות
9.1 כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג), לרבות בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר לפעילות ו/או כל חלק שלה, לרבות בין השאר: התכנים של הפעילות, העיצובים וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה ו/או קבצי וידיאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של עורכת הפעילות ו/או של צדדים שלישיים (לפי העניין), ויישארו רכוש בלעדי של עורכת הפעילות ו/או של צדדים שלישיים כאמור.
9.2 לא חלה על המשתתף כל חובה חוקית למסור פרטים אישיים לחברה (אולם אם אותו משתתף יימנע מלמסור מידע זה – אותו משתתף לא יוכל להשתתף בפעילות), ומסירת המידע לחברה נעשית על פי רצונו החופשי ובהסכמתו של המשתתף.

10. כללי
10.1 עותקים של תקנון הפעילות, בנוסף לאתר האינטרנט, ניתן למצוא במשרדי עורכת הפעילות.
10.2 עם סימון לייק בעמוד, מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
עורכת ההגרלה ו/או מי שיפעל מטעמה יהיו רשאים לפרסם ו/או להתיר לפרסם את פרטי הזוכה בפרס, בכפוף לדין החל. ההשתתפות בפעילות ומסירת הפרטים על ידי הזוכה לעורכת ההגרלה מהווים הסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כאמור.
10.3 האחריות למסור את כל הפרטים הנדרשים בצורה מלאה ומדויקת חלה על המשתתף עצמו, ועורך ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמו שומרים לעצמם את הזכות לפסול משתתף שלא יעשה כן, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ולא תשמע ו/או תתקבל, טענה כלשהי, מכל צד, בעניין זה.
10.4 המשתתף מסכים כי פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה בפעילות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת עורכת ההגרלה, לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה, ולא יקנו למשתתף כל זכות ו/או סעד, למעט כקבוע מפורשות בתקנון זה.
10.5 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהן בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי תקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
10.6 עורכת ההגרלה תהיה רשאית להביא את הפעילות לידי סיום, מכל סיבה שתראה לה סבירה בנסיבות העניין ו/או לבטל אותה ו/או להכניס בה שינויים, לרבות על ידי שינוי הפרסים, כולם או מקצתם, בכל שלב של הפעילות. למשתתפים לא תהיה כל טענה בקשר לסיום הפעילות ו/או בקשר לשינוי בפעילות כאמור לעיל.
10.7. הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהיה הסמכות לדון בכל תביעה.